[email protected] 0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966

ประวัติ

สหกรณ์ฯ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เกิดจากแนวความคิดของ นายสนิท สุวรรณทัต อดีตศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และได้รวมตัวกับข้าราชการในจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2502 ขอจัดตั้งสหกรณ์ โดยขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ ออมทรัพย์และเครดิต จังหวัดจันทบุรี”

 

ปี 2509

มีคณะข้าราชการในจังหวัดจันทบุรี ได้สานต่อจากแนวความคิดเดิมของท่านอดีตศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จัดตั้งสหกรณ์โดยขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์และได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2509 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัดสินใช้” สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี หรือโรงเรียนสตรีการช่างจันทบุรี ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยการช่างจันทบุรี อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

ปี พ.ศ. 2522

ได้ย้ายสำนักงานมาทำการ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี(หลังเดิม) ปัจจุบันเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี

 

ปี พ.ศ. 2534

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ซื้ออาคารพาณิชย์ 2 คูหา ในราคา 3,450,000 บาท อาคารเลขที่ 4/3-4 ถนนชวนะอุทิศ (เนินเอสโซ่) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันยังเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ และให้เช่าเป็นสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี ปีละ 50,000 บาท

 

ปี พ.ศ. 2546

ในเดือน กรกฎาคม 2546 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ได้ย้ายมาทำการ ณ อาคารปัจจุบัน บนพื้นที่ดิน 2 ไร่ โดยซื้อที่ดินราคา 5,500,000 บาท สร้างอาคารสำนักงาน มูลค่า 9,550,000 บาท