[email protected] 0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966

เงินฝาก

ประเภทต่างๆ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจากสมาชิกสหกรณ์

***************

     เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เศรษฐกิจถดถอย ตลาดการเงินลดอัตราดอกเบี้ย มีผลกระทบเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และ เงินฝากประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ข้อ 77 (2) สหกรณ์ฯ จึงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจากสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้

     1. เงินฝากออมทรัพย์

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป 2.00
พิเศษ 3.25*

     2. เงินฝากประจำ

ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.00 3.25 3.75
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.25 3.50

 

     โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้ 

     1. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ฯจะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

     2. ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา การฝากดอกเบี้ยหลังหักภาษีร้อยละ 15 สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (อส.) สำหรับการฝากที่ถอนก่อนกำหนดระยะเวลา สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

     3. สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท โดยมิต้องบอกกล่าว หรือได้รับความยินยอมจากผู้ฝากล่วงหน้าแต่ประการใด

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563