[email protected] 0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966

คณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที่ 56

  • ทั้งหมด
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเงินกู้
  • ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามหนี้สิน

ฝ่ายอำนวยการว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา

ประธานกรรมการดำเนินการนายสมศักดิ์ ดิษฐลักษณ์

รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายบริหารนายวิสิฏฐ์ กิจปรีชา

รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายการเงินว่าที่ ร.ต. สุรชัย ภัทราพรไพบูลย์

รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายวิชาการนายมนตรี วัฒฐานะ

เหรัญญิกนายผจญ นุ่มก่วน

เลขานุการ

ฝ่ายเงินกู้นายทัศนะ วิเศษ

ประธานฝ่ายเงินกู้ว่าที่ ร.ต. ดนัย คำพระ

กรรมการฝ่ายเงินกู้นายบุญชัย นพพรพิทักษ์

เลขานุการฝ่ายเงินกู้

ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์นายสรวิชญ์ พันธ์ุสุโภ

ประธานฝ่ายการศึกษา และประชาสัมพันธ์นายสฤษฎิ์ ฉิมพาลี

กรรมการฝ่ายการศึกษา และประชาสัมพันธ์นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์

เลขานุการฝ่ายการศึกษา และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามหนี้สินนายสมชาย พะโยม

ประธานฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามหนี้สินนายปราโมทย์ อุดม

กรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามหนี้สินนายการุณย์ ผลสมบัติ

เลขานุการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามหนี้สิน