[email protected] 0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและประโยชน์ตามสมควร
 • ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
 • รับฝากเงินจากสมาชิก
 • จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อบังคับ
 • ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 • ฝากเงินในธนาคาร
 • ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 • ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
 • ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
 • ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติหรือเสียชีวิต
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 • ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 • ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 • กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อแลกเปลี่ยนโอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขาย จำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินการ อื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่อง ในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
 • ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์