[email protected] 0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

***************

     เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงิน และเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด ข้อ 77 (2) โดยความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่20 เมษายน 2563 มีมติให้กําหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้

 

     โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

     (1) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดเมื่อทวงถาม จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทําการ

     (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกําหนดเวลา หากผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ หรือทําการไถ่ถอน ให้แจ้งต่อสหกรณ์ก่อนวันครบกําหนดอย่างน้อย 1 วันทําการ

     (3) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกําหนดเวลา แต่ยังไม่ได้ไถ่ถอน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ตามหน้าตั๋วนับแต่วันที่ซื้อตั๋วจนถึงวันที่ครบกําหนด สําหรับดอกเบี้ยหลังวันครบกําหนดจะจ่ายในอัตราดอกเบี้ย เมื่อทวงถาม ณ วันที่ไถ่ถอนนั้น

     (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดที่มีกําหนดเวลา จะไถ่ถอนได้เมื่อครบกําหนดเวลาในกรณีที่จําเป็นต้อง ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกําหนดเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ การคิดดอกเบี้ยจะจ่าย ในอัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ณ วันที่ไถ่ถอนนั้น

     (5) ตั๋วสัญญาใช้เงินทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน เว้นแต่ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มี ระยะเวลาการถือตั๋วไม่ถึง 5 วัน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

     (6) สําหรับตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จะพิจารณาให้เฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ เกินกว่า 20 ล้านบาท ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

     (7) อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด ทรงสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญา ใช้เงิน ได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดครั้งถัดๆ ไป

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563