[email protected] 0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966

ทุนสวัสดิการ

สหกรณ์ฯ

1.  ทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์

1.1  ผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนต้องมีคุณสมบัติตามที่สหกรณ์กำหนด

1.2  จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อสมาชิกผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนเสียชีวิต

1.3  จำนวนเงินที่จ่ายให้ จำนวน 600,000 – 1,000,000 บาท

2.  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

2.1  ผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2  ให้กับสมาชิกทุกรายที่มีบุตรซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า , ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า

2.3  จ่ายให้ทุนละ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวน

3.  ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

3.1  เป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดกับที่อยู่อาศัยของสมาชิก

3.2  จ่ายให้ไม่เกิน 10,000 บาท

4.  ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

4.1  จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิตทุกราย

4.2  จ่ายให้โดยคิดจากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามเกณฑ์ดังนี้

ลำดับ อายุการเป็นสมาชิก จ่ายให้รายละ
1 ไม่เกิน 2 ปี 20,000 บาท
2 เกินกว่า 2 ถึง 5 ปี 25,000 บาท
3 เกินกว่า 5 ถึง 8 ปี 30,000 บาท
4 เกินกว่า 8 ถึง 11 ปี 35,000 บาท
5 เกินกว่า 11 ถึง 14 ปี 40,000 บาท
6 เกินกว่า 14 ถึง 17 ปี 45,000 บาท
7 เกินกว่า 17 ถึง 20 ปี 50,000 บาท
8 เกินกว่า 20 ถึง 23 ปี 60,000 บาท
9 เกินกว่า 23 ถึง 27 ปี 70,000 บาท
10 เกินกว่า 27 ถึง 31 ปี 80,000 บาท
11 เกินกว่า 31 ถึง 35 ปี 90,000 บาท
12 เกินกว่า 35 ปี 100,000 บาท

5.  ทุนช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม (เงินกู้)

5.1  จ่ายให้ร้อยละ 20 ของเงินกู้สามัญทั่วไปที่คงเหลือ โดยไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกิน 150,000 บาท

5.2  ผู้ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จะได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

6.  ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

6.1  ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ รวมถึงสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ด้วย รวมทั้ง ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

6.2  จ่ายให้ตามจำนวนปีของการเป็นสมาชิก ปีละ 500 บาท แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

7.  ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสดและสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร

7.1  ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่มีบุตรหรือไม่เคยขอรับทุนการศึกษาบุตร

7.2  เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 7.3 จ่ายให้รายละ 1,000 บาท หรือครอบครัวละ 1,000 บาท (กรณีไม่มีบุตรหรือไม่เคยได้รับ ทุนการศึกษาบุตร)